Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Radial Torque Tools B.V.

1. Begripsomschrijvingen

In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Verhuurder: Radial Torque Tools B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b. Huurder: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die van Verhuurder de producten huurt zoals vermeld op de verhuur paklijst.

c. Huurovereenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot de verhuur van producten door verhuurder tot stand komt tussen Verhuurder en Huurder.

2. Duur en tussentijdse beëindiging huurovereenkomst

a. De huurperiode bedraagt minimaal 2 huurdagen en start op de dag en het uur waarop de producten door Verhuurder aan Huurder ter beschikking worden gesteld, in het geval van verzending naar de Huurder met inachtneming van een verzendperiode van 1 dag binnen Nederland. Een huurdag is een kalenderdag; een deel van een kalenderdag wordt afgerond op een hele dag. De huurperiode eindigt op de dag en het uur waarop de producten door Huurder aan Verhuurder worden teruggegeven of naar Verhuurder worden teruggestuurd, in dat laatste geval met inachtneming van een verzendperiode van 1 dag binnen Nederland.

b. Gedurende een periode van vier weken nadat Huurder de gehuurde producten aan Verhuurder heeft teruggegeven, is Verhuurder gerechtigd om ter zake van de geretourneerde producten reclames in te dienen bij Huurder.

c. Verhuurder is gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder aan Huurder enige vergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen indien een of meer van onderstaande omstandigheden zich voordoet:

(1) Huurder enige verplichting op grond van de huurovereenkomst en/of deze Verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

(2) Ten aanzien van Huurder faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien Huurder een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;

(3) De onderneming van Huurder wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;

(4) Executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Huurder;

(5) Verhuurder gegronde redenen heeft om te vrezen dat Huurder niet in staat is, dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Verhuurder gesloten huurovereenkomst en/of deze Verhuurvoorwaarden te voldoen en Huurder op verzoek van Verhuurder niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen;

(6) In geval van zodanige beëindiging zal de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en is Huurder verplicht om de gehuurde producten op eerste verzoek aan Verhuurder terug te geven, bij gebreke waarvan Huurder aan Verhuurder een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde producten. In geval van zodanige beëindiging van de huurovereenkomst heeft Verhuurder in haar verhouding tot Huurder voorts recht op een zodanige schadevergoeding als nodig is om haar geheel schadeloos te stellen. Deze schadevergoeding zal tenminste gelijk zijn aan het totaal van de nog niet vervallen huurtermijnen die Huurder bij het voortduren van de huurovereenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, te vermeerderen met de kosten van terugneming opslag en transport van de gehuurde producten.

3. Huursom en betaling

a. Huurder is ter zake van de huur van de producten aan Verhuurder een huursom verschuldigd (exclusief BTW en transportkosten). De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst binnen het bedrijf van de Verhuurder geldende tarieven. Verhuurder is gerechtigd om ter zake de door Huurder verschuldigde huursom deelfacturen te versturen.

b. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Huurder van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is. Huurder is ingeval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan Verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Onverminderd het recht van Verhuurder om de daadwerkelijke schade te vorderen, is Huurder in dat geval gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Verhuurder te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

c. Indien Verhuurder de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Huurder gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan verhuurder te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien vermelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

d. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

e. Indien Verhuurder redenen heeft eraan te twijfelen dat Huurder zijn financiële verplichtingen zal nakomen, is Verhuurder gerechtigd om te allen tijde van Huurder (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat Huurder een, ter beoordeling van Verhuurder, deugdelijke zekerheid stelt.

f. Reclames ter zake verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Verhuurder ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan Verhuurder gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

g. Verrekening of schuldvergelijking door Huurder is nimmer toegestaan.

4. Levering, transport, ter beschikking stellen, onderhoud en gebruik van producten

a. Het ter beschikking stellen van de producten door Verhuurder aan Huurder geschiedt “af fabriek”. Schriftelijk kan worden overeengekomen dat Verhuurder zorg draagt voor het transport, montage en installatie van de gehuurde producten, in welk geval Huurder evenwel aansprakelijk is voor het risico van opslag, laden, transport, lossen, monteren en installeren van de gehuurde producten. De transportkosten zullen separaat op basis van nacalculatie aan Huurder in rekening worden gebracht.

b. Huurder is verplicht om de gehuurde producten terstond na terbeschikkingstelling te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moet Huurder terstond schriftelijk of per email ter kennis brengen aan Verhuurder, bij gebreke waarvan Verhuurder gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

c. De gehuurde producten mogen alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers worden gebruikt. Gebruik van de verhuurde producten door anderen dan Huurder is alleen toegestaan indien Verhuurder hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

d. Huurder is verplicht om de door hem gehuurde producten te gebruiken in overeenstemming met de door Verhuurder ter beschikking gestelde gebruiksaanwijzing alsmede de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of de in de branche geldende richtlijnen. Huurder dient er op toe te zien dat de gehuurde producten uitsluitend worden gebruikt door werknemers met een specifieke deskundigheid.

e. Het is Huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder reparaties uit te (doen laten) voeren aan de gehuurde producten.

f. Huurder is niet bevoegd om de gehuurde producten in onderhuur te geven, tenzij Verhuurder hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

g. Huurder dient de gehuurde producten in schone, goede en direct bruikbare staat en in de originele verpakking (emballage materiaal en containers) aan Verhuurder terug te geven. Huurder dient er zelf voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat de gehuurde producten in het bezit worden gesteld van Verhuurder. Ten aanzien van de teruggavenverplichting van Huurder is de administratie van Verhuurder te allen tijde bindend.

h. Huurder dient de verpakkingsmaterialen aan Verhuurder terug te geven in dezelfde staat als waarin Verhuurder de verpakkingsmaterialen aan Huurder ter beschikking heeft gesteld, bij gebreke waarvan de kosten van reiniging en herstel van de verpakkingsmaterialen voor rekening komen van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of het verlies van door Verhuurder ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen.

i. Een werknemer die in opdracht van Verhuurder de producten komt halen of brengen, is niet bevoegd om namens Verhuurder de staat van de producten te controleren, te tellen en/of de aard van de producten vast te stellen.

5. Risico, verzekering en aansprakelijkheid

a. Vanaf de start van de huurperiode draagt Huurder de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de gehuurde producten, door welke oorzaak dan ook, tot het moment dat de gehuurde producten wederom in feitelijk bezit zijn gesteld van Verhuurder.

b. Huurder draagt in eigen naam en voor eigen rekening zorg voor de verzekering van de gehuurde producten en zal Verhuurder desgevraagd de op deze verzekering betrekking hebbende (polis)bescheiden en bewijsstukken van de tijdige premiebetaling tonen. Huurder zal zich stipt houden aan de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst.

c. Huurder zal ieder geval van beschadiging en verlies c.q. vergaan van de gehuurde producten terstond aan Verhuurder melden. Huurder is in dat geval aan Verhuurder een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde producten. De vordering die Huurder heeft op de assuradeur ter zake het beschadigen en/of verloren gaan van de gehuurde producten, verpand Huurder hierbij aan Verhuurder, die dit pandrecht aanvaardt.

d. Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Verhuurder, is Verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie deze is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Verhuurder, is Verhuurder slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

e. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Huurder jegens Verhuurder kan doen gelden.

6. Algemene voorzieningen

a. Huurder is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij Verhuurder hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

b. Wijzigingen in de huurovereenkomst en deze Verhuurvoorwaarden of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien en voor zover partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

c. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van tot stand komen van de huurovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer bepalingen van deze Verhuurvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de huurovereenkomst.

d. Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van de huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder door een functionaris of werknemer van Huurder worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Huurder te zijn verricht en binden Huurder.

e. Huurder kan zich er jegens Verhuurder niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Huurder te vertegenwoordigen of te binden.

7. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle transacties waarvoor deze Verhuurvoorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

b. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Utrecht, onverminderd het recht van Verhuurder om Huurder te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

c. In geval van verschillen tussen deze Verhuurvoorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

8. Inwerkingtreding

Deze verhuurvoorwaarden treden in werking op 01-01-2012.