Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Radial Torque Systems B.V. (KVK 53556542)

Gebaseerd op de algemene voorwaarden van VERTAZ Brancheorganisatie Technische Handel, september 2009.

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte uitgebracht door de besloten vennootschap Radial Torque Tools B.V. (KvK 53556542) (“Radial B.V.”) en van elke overeenkomst waarbij Radial B.V. zaken levert.

b. Onder “Afnemer” wordt verstaan degene die bij Radial B.V. een offerte aanvraagt en/of zaken koopt.

c. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Radial B.V. en Afnemer zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.

d. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer, van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alsmede op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Radial B.V. en Afnemer gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden van Afnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Offerte

Alle offertes van Radial B.V. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvende aanbieding door Afnemer wordt aanvaard, heeft de Radial B.V. het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Radial B.V..

b. De door Radial B.V. afgegeven offerte en deze bevestiging worden geacht de overeenkomst met Afnemer volledig weer te geven.

4. Uitvoering overeenkomst

Radial B.V. mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als zij dit wenselijk acht. Radial B.V. staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.

5. Communicatie

a. Iedere communicatie tussen Radial B.V. en Afnemer kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.

b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.

c. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door Radial B.V. opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van Afnemer, komt dit voor rekening en risico van Afnemer.

6. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, en exclusief transportkosten. Radial B.V. heeft het recht deze kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

b. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Radial B.V. bevoegd deze prijsstijging aan Afnemer door te berekenen, mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. Afnemer is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

c. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van Afnemer, mag Radial B.V. de prijs volgens haar gebruikelijke tarieven verhogen. Radial B.V. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7. Facturatie en betaling

a. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een maand. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief btw.

b. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Radial B.V. een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Radial B.V. bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen.

c. Al hetgeen Radial B.V. uit hoofde van enigerlei overeenkomst van Afnemer te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:

(1) een betalingstermijn is overschreden;

(2) beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd;

(3) in geval Afnemer een rechtspersoon is, Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

d. Het recht van Afnemer om haar vorderingen op Radial B.V. te verrekenen wordt uitgesloten.

8. Levertijd

a. De levertijd wordt door Radial B.V. bij benadering vastgesteld en Radial B.V. heeft geen dienaangaande een inspanningsverbintenis. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Radial B.V. uit van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Radial B.V. bekend waren bij vaststelling van de levertijd, kan Radial B.V. de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Radial B.V., wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

d. Elke aansprakelijkheid van Radial B.V. voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten.

9. Levering van zaken

a. Levering vindt plaats FCA Soest conform de Incoterms 2022. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Radial B.V. deze ter beschikking stelt aan Afnemer. Het risico van laden en lossen rust op Afnemer.

b. Zendingen van nieuwe artikelen zijn verzekerd indien deze geboekt worden via het DHL account van Radial B.V. Deze verzekering geldt voor zowel DHL Parcel als DHL Express zendingen. Als een verzekerde verzending verloren gaat, zal Radial B.V. de ontbrekende items vervangen zonder kosten – FCA Soest.

c. Verloren gegane verzendingen van gekalibreerde en onderhouden of gerepareerde momentsleutels die geboekt worden via het DHL account van Radial B.V. zijn eveneens verzekerd: momentsleutels jonger dan één jaar worden vervangen door nieuwe gelijkwaardige artikelen. Bij momentsleutels tussen één en twee jaar oud wordt 75% van de originele factuurwaarde vergoed. Bij momentsleutels tussen twee en vier jaar oud wordt 50% van de originele factuurwaarde vergoed. Bij momentsleutels ouder dan vier jaar wordt 25% van de originele factuurwaarde vergoed. De kosten van de oorspronkelijke service of reparatie moeten alsnog volledig worden voldaan door Afnemer.

d. Verzekering van zendingen door andere transporteurs dan DHL is optioneel en dient vóór verzending te worden aangegeven door Afnemer en te worden bevestigd door Radial B.V.

e. Indien zaken op basis van een demonstratiemodel worden geleverd, geldt het demonstratiemodel als indicatie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.

f. Weigert Afnemer na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is het Radial B.V. bevoegd:

(1) de zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan, ongeacht overmacht zijdens Afnemer en onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van de overeengekomen prijs;

(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de Afnemer, waarbij Afnemer alle kosten en schade van Radial B.V. zal vergoeden;

(3) de zaken te verkopen, indien naar haar oordeel verdere bewaring van de zaken niet van haar kan worden gevergd.

g. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is Afnemer gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient Afnemer op eerste verzoek van Radial B.V. binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.

h. In alle gevallen dient Afnemer voor eigen rekening zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

10. Eigendomsvoorbehoud

a. Na levering blijft Radial B.V. eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang al haar huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 7.a van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en haar overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.

b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

c. Nadat Radial B.V. haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij alle door hem geleverde zaken terughalen. Afnemer staat Radial B.V. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

d. Als Radial B.V. geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud als gevolg van vermenging, vervorming of natrekking van het geleverde, is Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan Radial B.V. te verpanden.

11. Reclame

a. Klachten van Afnemer ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na levering van de zaken schriftelijk en gemotiveerd bij Radial B.V. te worden ingediend.

b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen zeven (7) dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Radial B.V. worden medegedeeld, doch uiterlijk één (1) maand na levering van de zaken.

c. Na het vervallen van de termijn zoals genoemd in dit artikel 11.b, kan Afnemer geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.

d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Radial B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van Radial B.V., zal Afnemer de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van Radial B.V. als bedoeld in artikel 12.a van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal Afnemer de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in haar bezit houden.

e. Indien en voor zover Radial B.V. een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal zij, naar eigen keuze:

(i) het gebrek herstellen;

(ii) de gebrekkige zaak vervangen of;

(iii) de zaak terugnemen en Afnemer crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. Afnemer kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

f. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.

g. Het indienen van een klacht ontheft Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen jegens Radial B.V.. Afnemer heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

12. Retourzendingen

a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Radial B.V..

b. Een retourzending door Afnemer dient te allen tijde Franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.

c. Met het in ontvangst nemen van door Afnemer retour gezonden zaken erkent Radial B.V. geen enkele tekortkoming in de nakoming.

13. Garantie

a. Garantie op nieuwe artikelen:

(1) Radial B.V. staat gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering aan de eindgebruiker in voor de goede werking van de geleverde zaken. Garantie op sleutels is beperkt tot vijftien (15) maanden na de originele RAD kalibratiedatum;

(2) uitgezonderd zijn elektrische onderdelen van RAD digitale sleutels (bijv. MB-RAD, MV-RAD, E-RAD, SmartSocket™, RT en TV-RAD) voor welke een garantie van twaalf (12) maanden geldt. Garantie op deze onderdelen is beperkt tot negen (9) maanden na de originele RAD kalibratiedatum. Mechanische onderdelen van deze sleutels vallen onder de garantievoorwaarden zoals genoemd in artikel 1.

b. Garantie op reparaties:

(1) Zodra de garantietermijn voor nieuwe sleutels is verstreken geldt voor reparaties het volgende: na beoordeling door Radial B.V. worden eventuele defecte onderdelen vervangen en wordt de sleutel in goed functionerende staat gebracht zonder kosten voor de oorspronkelijke Afnemer. Deze garantie geldt voor een periode van drie (3) maanden na reparatie. Om in aanmerking te komen voor de garantie op reparaties dienen defecten en/of gebreken onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Radial B.V. te worden medegedeeld, waarna Radial B.V. toestemming zal geven om de artikelen retour te zenden voor beoordeling. Alle verzendkosten zijn voor rekening van Afnemer. In het geval een defecte sleutel ter reparatie wordt aangeboden dient te allen tijde de gebruikte reactiearm(en) te worden meegestuurd.

c. Afnemer kan geen beroep doen op een garantie indien:

(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;

(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door Afnemer of door derden;

(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;

(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;

(6) Radial B.V. de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Radial B.V. zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;

(7) Radial B.V. bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van Afnemer heeft gebruikt;

(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;

(9) Afnemer niet al haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Radial B.V. is nagekomen.

14. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover Afnemer aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Radial B.V., is Radial B.V. niet aansprakelijk jegens Afnemer, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. Afnemer vrijwaart Radial B.V. in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.

b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Radial B.V. beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van Radial B.V. om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Radial B.V. in alle gevallen beperkt zijn tot:

(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft;

(2) of als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.

c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Radial B.V. meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade.

e. Iedere rechtsvordering van Afnemer jegens Radial B.V. verjaart door het enkele verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.

f. Afnemer vrijwaart Radial B.V. alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Radial B.V. zal jegens Afnemer alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Radial B.V. komt.

g. Indien de zaken niet door Radial B.V. zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Radial B.V. jegens Afnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Radial B.V. jegens Radial B.V. aansprakelijk zal zijn.

h. Afnemer vrijwaart Radial B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Radial B.V. geleverde producten en/of materialen.

15. Overmacht

a. Bij overmacht van Radial B.V. is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht dan wel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor Radial B.V. voortvloeit.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Radial B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Radial B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Radial B.V. of van derden daaronder begrepen. Radial B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Radial B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

c. Radial B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d. Voor zover Radial B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Radial B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

16. Geschillen

a. Op alle overeenkomsten tussen Afnemer en Radial B.V. is Nederlands recht van toepassing.

b. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onverminderd het bepaalde in artikel 108 Rv en 108a Rv.

d. Radial B.V. heeft voorts het recht om het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

e. Indien de bepaling van artikel 16.c geen toepassing vindt, is Radial B.V. alsnog bevoegd om een procedure aanhangig te maken voor de rechtbank welke in dat geval bevoegd is.

17. Overige bepalingen

a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Radial B.V. en Afnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

b. Iedere offerte alsmede de uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

c. De kopteksten in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

d. Radial B.V. is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

April 2023

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. [261/2011].